2024-09-11
Samverkansfärdigheter

Välkommen på en föreläsning arrangerad av Lumena Conecto.

11 september Kl. 09.00-10.00


Samverkansfärdigheter

Kunskap om varandras uppdrag och professioner är en framgångsfaktor för god samverkan. För de som idag söker samhällets stöd leder uppdelningen av ansvar ofta till att man bollas mellan olika aktörer och onödiga glapp mellan insatser. Behov av rehabilitering, vägledning, arbetsmarknadsinsatser blir ofta inte uppmärksammat om behovet omfattar flera områden.

För att lösa komplexa samhällsutmaningar krävs att olika aktörer tillsammans engagerar sig för förändring och lär av varandra för att förstå situationen i dess helhet.

På detta sätt undviker man felaktiga förväntningar på varandra, tar tillvara de kompetenser som finns inom olika professioner samtidigt som det leder till berikande perspektiv i arbetet.

Om föreläsningen:

Detta kunskapsseminarium handlar om utmaningar och framgångar avseende samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området och kring vilka grundbultar som är viktiga för en framgångsrik samverkan som inbegriper samarbete över organisationsgränser.

På seminariet fokuseras välfärdsstatens mest grundläggande sociala rättigheter samt samverkan inom och mellan två välfärdssystem som ska materialisera dessa rättigheter.

Föreläsare:

Alexandru Panican

Professor i socialt arbete, Örebro universitet.


Datum:

Onsdag 11 september 2024

Tid:

Kl. 08.30-10.00.

Plats:

Digitalt via Zoom.

Länken skickas ut till din mail dagen innan.

Arrangör:

Projektet Lumena och Conecto

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.